DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Drogy

Heroin

HEROIN
neboli diacetylmorfin je polysyntetická droga odvozená od morfinu, patří tedy mezi opiáty. Opiáty patří mezi látky, jejichž historie užívání sahá až do nejstarších dob. Zajímavé je, že opiáty nemají sakrální historii užívání, kontext jejich užívání byl vždy světský, byly užívány buď jako lék, nebo jako droga.

Heroin, podobně jako ostatní látky skupiny opiátů má tlumivé účinky, způsobuje povšechný útlum centrálního nervového systému. S útlumem úzce souvisí subjektivně vnímané zpomalení všeho dění, člověk prožívá okolní svět jako klidnější, méně náročný. Typicky bývají přítomny pocity euforie a uvolněné nálady. Přesto, že se jedná o látku tlumivou, někteří uživatelé popisují pocity uvolnění a subjektivně vnímaného zvýšení energie a schopnost podat vyšší výkon. Příčinou je odstranění únavy spojené se stresem.

Významným účinkem heroinu je jeho účinek na vnímání bolesti. Heroin, podobně jako ostatní opioidy tlumí vnímání bolesti a to jak její percepční složku (tedy vlastní cítění bolesti), tak její složku emocionální (tedy nepříjemné emocionální stavy spojené s cítěním bolesti).

Mezi očekávané, žádoucí účinky patří:
-   útlum, spojený s euforií
-   prožívání vnitřního klidu
-   analgetické, neboli protibolestivé působení

Účinky vedlejší a nežádoucí:
-   útlum dechového centra, zástava dechu
-   nedostatečné okysličení krve, modravé zbarvení kůže (cyanoza)
-   úporná zácpa, retence moči
-   zvracení
-   nezájem o sexuální zážitky, anorgasmie, u žen chybí menstruace
-   plochá mimika
-   nápadné zúžení zornic (miosa) do velikosti špendlíkových hlaviček
-   svědění kůže celého těla, spojené s poškrabováním, je patrné i při extrémním útlumu
-   pocit tepla

Pro vnějšího pozorovatele se intoxikovaný heroinem jeví jako opilý, s výrazně oploštělou mimikou a se zornicemi velikosti špendlíkových hlaviček. Časté je zvracení. Hlubší intoxikace se projevuje namodralou barvou (cyanóza) rtů a později i kůže z nedostatečného okysličení krve. Existuje riziko zástavy dechu!

Heroin se vyznačuje poměrně úzkou terapeutickou šíří, tzn. že mezi dávkou účinnou a dávkou smrtelnou je relativně malý rozdíl. Stačí tedy změna koncentrace heroinu, nebo mírně zvýšené množství a může dojít k fatální intoxikaci.

Pro heroin je charakteristické denní užívání. To samozřejmě není obvyklé na začátku užívání, kdy uživatel užívá heroin jen občas, obyčejně víkendově. Postupně však dochází ke zvýšení frekvence užívání, nakonec až na několik užití denně – to již v souvislosti s tělesným návykem a rozvíjející se závislostí.

Heroin lze užívat mnoha způsoby, nejtypičtější jsou:
-   kouření
-   injekční, obyčejně nitrožilní (i.v.) aplikace
Méně typickými způsoby jsou
-   sniffing (šňupání)

Injekční aplikace je nejrizikovější způsob užívání, s vysokou pravděpodobností vede k nákaze celkovým, přenosným infekčním onemocněním (HIV, virové žloutenky), i k lokálnímu poškození (hnisavé procesy v místě aplikace, záněty žil, zasažení tepny, …). Heroin je nesnadno ve vodě rozpustný a je třeba jej před injekční aplikací rozpustit pomocí kyseliny. Uživatelé často jako kyselinu užívají nevhodné látky (například citron). Kontaminace takových látek plísněmi může vést ke vzniku celkové plísňové infekce.

Opakované užívání heroinu vede k návyku a závislosti. Pro vznik závislosti je třeba dlouhodobého užívání s frekvencí obyčejně několik užití denně. Závislost nevzniká po jednorázovém užití, ani po krátkodobém užívání. Rozvoj závislosti trvá přinejmenším několik měsíců, obyčejně je mezi prvním užitím a prvními příznaky tělesného návyku doba kolem ¾ roku. Zrádné je, že závislost se rozvíjí plíživě. Uživatelé heroinu popisují, že začnou mít obtíže velmi podobné chřipkovému onemocnění, které po aplikaci heroinu odezní; to je první příznak tělesného návyku. Somatický návyk si obyčejně vynutí pokračování v užívání, postupně se prohlubuje závislost.

Závislost vzniká a má složku tělesnou i psychickou. Tělesná závislost si vynutí užití heroinu v poměrně krátkých intervalech, obvyklé je užívání v několika denních dávkách (3-4). Pokud uživatel dávkování nedodrží, dochází k rozvoji odvykacího stavu. Psychická závislost se rozvíjí pomaleji než tělesná, uživatele nutí k užití omamné látky i po odeznění somatického odvykacího stavu. Na způsobu aplikace při vzniku závislosti nezáleží.

Odvykací stav se objevuje poměrně brzy po vysazení, první příznaky se mohou objevit již po několika hodinách, v ostatních případech do 24 hodin. Plně se rozvíjí 3. - 4. den, pak obyčejně dochází ke zmírnění obtíží, po týdnu je již hlavní část odvykacího stavu odeznělá, přetrvávají jen mírné obtíže. Delší dobu přetrvávají obyčejně problémy s usínáním, které odezní do měsíce po vysazení heroinu. Odvykací stav u zdravého jedince nebývá život ohrožující.

Charakteristika a příznaky užívání heroinu 
-   nápadná spavost, útlum
-   ztráta mimiky, svědění kůže, poškrabování se
-   zvracení
-   u těžších intoxikací modravé zbarvení kůže
-   extrémní zúžení zornic (miosa, slangově špendlíkové hlavičky)
-   při rozvíjející se závislosti neschopnost smysluplně fungovat při běžných aktivitách
-   ztráta sociálních zábran, chování je zcela podřízeno snaze opatřit si drogu
-   závislost je tělesná i psychická 

Rizika spojená s užíváním heroinu 
-  
snadno dojde k předávkování, mezi dávkou účinnou a smrtelnou je jen malý rozdíl
-   smrt nastává pro zástavu dechu
-   vdechnutí žaludečního obsahu při zvracení a útlumu (obé jsou typické projevy intoxikace)
-   nebezpečná je kombinace s jinými tlumivými látkami, včetně alkoholu
-   snadný vznik somatického návyku 

1. pomoc
Zajištění vitálních funkcí. Hlavním rizikem u intoxikace heroinem je zástava dechu pro útlum CNS. Moudré je tedy zavolat lékaře. Pokud je užita kombinace látek, nebo heroin je užit ústy, může se intoxikace prohlubovat. Při bezvědomí stabilizovaná poloha na boku, je pravděpodobné zvracení!!!

Odvykací stav 
-   začíná několik hodin po poslední aplikaci, vrcholí po cca. 3 dnech, odeznívá z větší části do týdne
-   po odeznění hlavní části odvykacího stavu přetrvávají obtíže se spánkem, rozlady, pocity tělesného diskomfortu, které
   spontánně odeznívají během několika týdnů
-   příznaky jsou opakem příznaků spojených s užíváním
-   rozšíření zornic (mydriaza)
-   průjmy, někdy zvracení
-   bolestivé stavy
-   rýma, slzení, pocení
-   subjektivně vnímaný pocit chladu
-   není životu nebezpečný 

Detekovatelnost 
Po jednorázovém užití, nebo užívání s malou frekvencí
-   specifické metabolity do 24 hodin
-   testy z moči 4 – 7 dní

Při opakovaném, dlouhodobém užívání
-   specifické metabolity do 24 hodin
-   testy z moči do týdne

 

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek